Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Mobi:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến 9224

2.Chọn bài hát yêu thích: CHON gửi đến 9224
Ví dụ: Để chọn bài hát "Chắp tay niệm Phật" : CHON gửi đến 9224

3.Để tặng nhạc chờ: TANG gửi đến 9224
Ví dụ: Để tặng bài hát " Chắp tay niệm Phật ": TANG 0901234567 gửi đến 9224

DANH SÁCH CA KHÚC DO NHẠC SĨ QUÝ LUÂN SÁNG TÁC


Mã Bài hát
Tên Bài Hát
Ca S
Tác Gi
62911004
Mẹ từ bi 1
Quý Luân
Chúc Linh
62911005
Mẹ từ bi 2
Quý Luân
Chúc Linh
62910890
Boâng hoàng caøi aùo 1
Quý Luân
Phạm Thế Mỹ
62910891
Boâng hoàng caøi aùo 2
Quý Luân
Phạm Thế Mỹ
62910870
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910872
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 1
Thùy Trang
Quý Luân
62910873
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 1
Trung Hậu
Quý Luân
62910874
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 1
Vũ Luân
Quý Luân
62910871
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910875
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 2
Thùy Trang
Quý Luân
62910876
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 2
Trung Hậu
Quý Luân
62910877
AÂn cha meï nhö trôøi bieån 2
Vũ Luân
Quý Luân
62910878
AÂn cha nghóa meïï 1
Anh Thu
Quý Luân
62910879
AÂn cha nghóa meï1
Phương Trang
Quý Luân
62910880
AÂn cha nghóa meï 1
Thanh Ngọc
Quý Luân
62910881
AÂn cha nghóa meï 2
Anh Thu
Quý Luân
62910882
AÂn cha nghóa meï 2
Phương Trang
Quý Luân
62910883
AÂn cha nghóa meï 2
Thanh Ngọc
Quý Luân
62910884
Bieån tình 1
Hào Nam
Quý Luân
62910885
Bieån tình 1
Quang Hà
Quý Luân
62910886
Bieån tình 1
Quý Luân
Quý Luân
62910887
Bieån tình 2
Hào Nam
Quý Luân
62910888
Bieån tình 2
Quang Hà
Quý Luân
62910889
Bieån tình 2
Quý Luân
Quý Luân
62910892
Chaép tay nieäm phaät 1
Đức Tuệ
Quý Luân
62910893
Chaép tay nieäm phaät 1
Hương Lan
Quý Luân
62910894
Chaép tay nieäm phaät 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910896
Chaép tay nieäm phaät 1
Quynh Giang
Quý Luân
62910897
Chaép tay nieäm phaät 1
Thanh Thúy
Quý Luân
62910898
Chaép tay nieäm phaät 1
Thùy Trang
Quý Luân
62910899
Chaép tay nieäm phaät 1
Trung Hậu
Quý Luân
62910900
Chaép tay nieäm phaät 2
Đức Tuệ
Quý Luân
62910901
Chaép tay nieäm phaät 2
Hương Lan
Quý Luân
62910902
Chap tay niem phat 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910903
Chaép tay nieäm phaät 2
Quynh Giang
Quý Luân
62910904
Chaép tay nieäm phaät 2
Thanh Thúy
Quý Luân
62910905
Chaép tay nieäm phaät 2
Thùy Trang
Quý Luân
62910906
Chaép tay nieäm phaät 2
Trung Hậu
Quý Luân
62910907
Chæ giaây phuùt naøy 1
Quách Thành Danh
Quý Luân
62910908
Chæ giaây phuùt naøy 1
Quý Luân
Quý Luân
62910909
Chæ giaây phuùt naøy 2
Quách Thành Danh
Quý Luân
62910910
Chæ giaây phuùt naøy 2
Quý Luân
Quý Luân
62910911
Chuùc xuaân 1
Anh Thu
Quý Luân
62910912
Chuùc xuaân 1
Nguyễn Huy
Quý Luân
62910913
Chuùc xuaân 1
Quang Hà
Quý Luân
62910914
Chuùc xuaân 1
Quý Luân
Quý Luân
62910915
Chuùc xuaân 1
Tuyết Mai Ly
Quý Luân
62910916
Chuùc xuaân 2
Anh Thu
Quý Luân
62910917
Chuùc xuaân 2
Nguyễn Huy
Quý Luân
62910918
Chuùc xuaân 2
Quang Hà
Quý Luân
62910919
Chuùc xuaân 2
Quý Luân
Quý Luân
62910920
Chuùc xuaân 2
Tuyết Mai Ly
Quý Luân
62910921
Chuùc xuaân phaät töû 1
Lâm Minh Chi
Quý Luân
62910922
Chuùc xuaân phaät töû 1
Quý Luân
Quý Luân
62910923
Chuùc xuaân phaät töû 2
Lâm Minh Chi
Quý Luân
62910924
Chuùc xuaân phaät töû 2
Quý Luân
Quý Luân
62910925
Coâng ñöùc sinh thaønh 1
Đàm Vĩnh Hưng
Quý Luân
62910926
Coâng ñöùc sinh thaønh 1
Hồ Anh Dũng
Quý Luân
62910927
Coâng ñöùc sinh thaønh 1
Quý Luân
Quý Luân
62910928
Coâng ñöùc sinh thaønh 2
Đàm Vĩnh Hưng
Quý Luân
#N/A
Coâng ñöùc sinh thaønh 2
Hồ Anh Dũng
Quý Luân
62910930
Coâng ñöùc sinh thaønh 2
Quý Luân
Quý Luân
62910931
Döôùi ñaøi sen 1
Đức Tuệ
Quý Luân
62910932
Döôùi ñaøi sen 1
Hương Giang
Quý Luân
62910933
Döôùi ñaøi sen 1
Hữu Thọ
Quý Luân
62910934
Döôùi ñaøi sen 1
Trung Hậu
Quý Luân
62910935
Döôùi ñaøi sen 1
Vân Khánh
Quý Luân
62910936
Döôùi ñaøi sen 2
Đức Tuệ
Quý Luân
62910937
Döôùi ñaøi sen 2
Hương Giang
Quý Luân
62910938
Döôùi ñaøi sen 2
Hữu Thọ
Quý Luân
62910939
Döôùi ñaøi sen 2
Trung Hậu
Quý Luân
62910940
Döôùi ñaøi sen 2
Vân Khánh
Quý Luân
62910941
Em möøng phaät ñaûn sanh 1
Minh Tú
Quý Luân
62910942
Em möøng phaät ñaûn sanh 1
Phương Trang
Quý Luân
62910943
Em möøng phaät ñaûn sanh 2
Minh Tú
Quý Luân
62910944
Em möøng phaät ñaûn sanh 2
Phương Trang
Quý Luân
62910945
Em vaãn laø em 1
Chế Phong
Quý Luân
62910946
Em vaãn laø em 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910947
Em vaãn laø em 1
Quý Luân
Quý Luân
62910948
Em vaãn laø em 1
Thanh Thúy
Quý Luân
62910949
Em vaãn laø em 1
Trung Hậu
Quý Luân
62910950
Em vaãn laø em 2
Chế Phong
Quý Luân
62910951
Em vaãn laø em 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62910952
Em vaãn laø em 2
Quý Luân
Quý Luân
62910953
Em vaãn laø em 2
Thanh Thúy
Quý Luân
62910954
Em vaãn laø em 2
Trung Hậu
Quý Luân
62910955
Haïnh phuùc beân meï 1
Ngọc Sơn
Quý Luân
62910956
Haïnh phuùc beân meï 2
Ngọc Sơn
Quý Luân
62910957
Haïnh phuùc laø tuoåi thô 1
Đức Quang
Quý Luân
62910958
Haïnh phuùc laø tuoåi thô 1
Vân Quang Long
Quý Luân
62910959
Haïnh phuùc laø tuoåi thô 2
Đức Quang
Quý Luân
62910960
Haïnh phuùc laø tuoåi thô 2
Vân Quang Long
Quý Luân
62910961
Hoa töø bi 1
Quang Hà
Quý Luân
62910962
Hoa töø bi 2
Quang Hà
Quý Luân
62910963
Hoûi gioù hoûi maây1
Nguyễn Huy
Quý Luân
62910964
Hoûi gioù hoûi maây 2
Nguyễn Huy
Quý Luân
62910965
Khaùnh xuaân di laëc 1
Trung Hậu ft Đông Quân
Quý Luân
62910966
Khaùnh xuaân di laëc 2
Trung Hậu ft Đông Quân
Quý Luân
62910967
Khoùc tình 1
Quý Luân
Quý Luân
62910968
Khoùc tình 1
Vân Quang Long
Quý Luân
62910969
Khoùc tình 2
Quý Luân
Quý Luân
62910970
Khoùc tình 2
Vân Quang Long
Quý Luân
62910971
Kinh chieàu 1
Thùy Trang
Quý Luân
62910972
Kinh chieàu 1
Thúy Vân
Quý Luân
62910973
Kinh chieàu 1
Vân Khánh
Quý Luân
62910974
Kinh chieàu 2
Thùy Trang
Quý Luân
62910975
Kinh chieàu 2
Thúy Vân
Quý Luân
62910976
Kinh chieàu 2
Vân Khánh
Quý Luân
62910977
Kinh Phaät 1
Quý Luân
Quý Luân
62910978
Kinh Phaät 2
Quý Luân
Quý Luân
#N/A
Laïc loái 1
Lý Hải
Quý Luân
62910980
Laïc loái 1
Quách Tuấn Du
Quý Luân
62910981
Laïc loái 1
Quang Hà
Quý Luân
#N/A
Laïc loái 1
Quý Luân
Quý Luân
#N/A
Laïc loái 2
Lý Hải
Quý Luân
62910984
Laïc loái 2
Quách Tuấn Du
Quý Luân
62910985
Laïc loái 2
Quang Hà
Quý Luân
#N/A
Laïc loái 2
Quý Luân
Quý Luân
62910986
Maët trôøi hoàng tænh thöùc 1
Quý Luân
Quý Luân
62910987
Maët trôøi hoàng tænh thöùc 2
Quý Luân
Quý Luân
62910988
Maây laønh 1
Ngân Huệ
Quý Luân
62910989
Maây laønh 1
Quang Kiên
Quý Luân
62910990
Maây laønh 1
Thùy Trang
Quý Luân
62910991
Maây laønh 2
Ngân Huệ
Quý Luân
62910992
Maây laønh 2
Quang Kiên
Quý Luân
62910993
Maây laønh 2
Thùy Trang
Quý Luân
62910994
Meï laø vaàng traêng 1
Hồ Anh Dũng
Quý Luân
62910995
Meï laø vaàng traêng 1
Hồ Kim
Quý Luân
62910996
Meï laø vaàng traêng 1
Hòa Hiệp ft Bá Thắng
Quý Luân
62910997
Meï laø vaàng traêng 1
Quang Hà
Quý Luân
62910998
Meï laø vaàng traêng 1
Quý Luân
Quý Luân
62910999
Meï laø vaàng traêng 2
Hồ Anh Dũng
Quý Luân
62911000
Meï laø vaàng traêng 2
Hồ Kim
Quý Luân
62911001
Meï laø vaàng traêng 2
Hòa Hiệp ft Bá Thắng
Quý Luân
62911002
Meï laø vaàng traêng 2
Quang Hà
Quý Luân
62911003
Meï laø vaàng traêng 2
Quý Luân
Quý Luân
62911006
Muøa ñoâng nhôù meï 1
Quý Luân
Quý Luân
62911007
Muøa ñoâng nhôù meï 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911008
Muøa ñoâng nhôù meï 2
Quý Luân
Quý Luân
62911009
Muøa ñoâng nhôù meï 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911010
Muøa thu tình meï 1
Hữu Thọ
Quý Luân
62911011
Muøa thu tình meï 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911012
Muøa thu tình meï 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911013
Muøa thu tình meï 2
Hữu Thọ
Quý Luân
62911014
Muøa thu tình meï 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911015
Muøa thu tình meï 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911016
Ngaøn hoa daâng thaày 1
Quý Luân
Tueä Myõ
62911017
Ngaøn hoa daâng thaày 2
Quý Luân
Tueä Myõ
62911018
Nghóa nhaân gaéng gìn 1
Hồng Vân
Quý Luân
62911019
Nghóa nhaân gaéng gìn 2
Hồng Vân
Quý Luân
62911020
Nieäm phaät a di ñaø 1
Hợp ca
Quý Luân
62911021
Nieäm phaät a di ñaø 2
Hợp ca
Quý Luân
62911022
Nuï thöông sen hoàng 1
Bích Thảo
Quý Luân
62911023
Nuï thöông sen hoàng 1
Dương Hồng Loan
Quý Luân
62911024
Nuï thöông sen hoàng 1
Thy Nhung
Quý Luân
62911025
Nuï thöông sen hoàng 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911026
Nuï thöông sen hoàng 1
Vân Khánh
Quý Luân
62911027
Nuï thöông sen hoàng 2
Bích Thảo
Quý Luân
62911028
Nuï thöông sen hoàng 2
Dương Hồng Loan
Quý Luân
62911029
Nuï thöông sen hoàng 2
Thy Nhung
Quý Luân
62911030
Nuï thöông sen hoàng 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911031
Nuï thöông sen hoàng 2
Vân Khánh
Quý Luân
62911032
Phaät ñaûn veà 1
Vân Khánh
Quý Luân
62911033
Phaät ñaûn veà 2
Vân Khánh
Quý Luân
62911036
Quaûy goùt haøi 1
Thanh Ngọc
Quý Luân
62911037
Quaûy goùt haøi 1
Trang Anh Thơ
Quý Luân
62911040
Quaûy goùt haøi 2
Thanh Ngọc
Quý Luân
62911041
Quaûy goùt haøi 2
Trang Anh Thơ
Quý Luân
62911042
Queâ höông ñoùn möøng phaät ñaûn 1
Minh Tú
Quý Luân
62911043
Queâ höông ñoùn möøng phaät ñaûn 2
Minh Tú
Quý Luân
62911044
Thoaûng höông baùt nhaõ 1
Anh Thu
Quý Luân
62911045
Thoaûng höông baùt nhaõ 1
Đình Nguyên
Quý Luân
62911046
Thoaûng höông baùt nhaõ 1
Đức Tuệ
Quý Luân
62911047
Thoaûng höông baùt nhaõ 1
Quý Luân
Quý Luân
62911048
Thoaûng höông baùt nhaõ 2
Anh Thu
Quý Luân
62911049
Thoaûng höông baùt nhaõ 2
Đình Nguyên
Quý Luân
62911050
Thoaûng höông baùt nhaõ 2
Đức Tuệ
Quý Luân
62911051
Thoaûng höông baùt nhaõ 2
Quý Luân
Quý Luân
62911052
Tieáng chuoâng tieàm thöùc 1
Mỹ Lệ
Quý Luân
62911053
Tieáng chuoâng tieàm thöùc 1
Quý Luân
Quý Luân
62911054
Tieáng chuoâng tieàm thöùc 2
Mỹ Lệ
Quý Luân
62911055
Tieáng chuoâng tieàm thöùc 2
Quý Luân
Quý Luân
62911056
Tieáng voïng vu lan 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911057
Tieáng voïng vu lan 1
Thùy Trang
Quý Luân
62911058
Tieáng voïng vu lan 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911059
Tieáng voïng vu lan 2
Thùy Trang
Quý Luân
62911060
Tình ca daâng meï 1
Lê Vũ
Quý Luân
62911061
Tình ca daâng meï 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911062
Tình ca daâng meï 1
Tuyết Thảo
Quý Luân
62911063
Tình ca daâng meï 2
Lê Vũ
Quý Luân
62911064
Tình ca daâng meï 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911065
Tình ca daâng meï 2
Tuyết Thảo
Quý Luân
62911066
Tình queâ höông ñaïo phaùp 1
Đình Nguyên
Quý Luân
62911067
Tình queâ höông ñaïo phaùp 1
Đức Quang
Quý Luân
62911068
Tình queâ höông ñaïo phaùp 1
Đức Tuệ
Quý Luân
62911069
Tình queâ höông ñaïo phaùp 1
Quách Tuấn Du
Quý Luân
62911070
Tình queâ höông ñaïo phaùp 1
Quý Luân
Quý Luân
62911071
Tình queâ höông ñaïo phaùp 2
Đình Nguyên
Quý Luân
62911072
Tình queâ höông ñaïo phaùp 2
Đức Quang
Quý Luân
62911073
Tình queâ höông ñaïo phaùp 2
Đức Tuệ
Quý Luân
62911074
Tình queâ höông ñaïo phaùp 2
Quách Tuấn Du
Quý Luân
62911075
Tình queâ höông ñaïo phaùp 2
Quý Luân
Quý Luân
62911076
Tình yeâu ñam meâ 1
Đức Quang
Quý Luân
62911077
Tình yeâu ñam meâ 1
Hồng Tú Nhung
Quý Luân
62911078
Tình yeâu ñam meâ 2
Đức Quang
Quý Luân
62911079
Tình yeâu ñam meâ 2
Hồng Tú Nhung
Quý Luân
62911080
Tình yeâu veà ñaâu 1
Quý Luân
Quý Luân
62911081
Tình yeâu veà ñaâu 2
Quý Luân
Quý Luân
62911082
Traùi tim cuûa meï 1
Hương Lan
Quý Luân
62911083
Traùi tim cuûa meï 2
Hương Lan
Quý Luân
62911084
Traùi tim phuø du 1
Hào Nam
Quý Luân
62911085
Traùi tim phuø du 2
Hào Nam
Quý Luân
62911086
Traùi tim thöông hieåu 1
Mặt trời đỏ
Quý Luân
62911087
Traùi tim thöông hieåu 1
Quý Luân
Quý Luân
62911088
Traùi tim thöông hieåu 2
Mặt trời đỏ
Quý Luân
62911089
Traùi tim thöông hieåu 2
Quý Luân
Quý Luân
62911090
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 1
Đức Quang
Quý Luân
62911091
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 1
Nguyễn Phi Hùng
Quý Luân
62911092
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 1
Quách Tuấn Du ft Thanh Ngọc
Quý Luân
62911093
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 1
Quý Luân
Quý Luân
62911094
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 2
Đức Quang
Quý Luân
62911095
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 2
Nguyễn Phi Hùng
Quý Luân
62911096
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 2
Quách Tuấn Du ft Thanh Ngọc
Quý Luân
62911097
Vieät nam phaät giaùo saùng ngôøi haøo quang 2
Quý Luân
Quý Luân
62911098
Voâ danh boà taùt 1
Đức Tuệ
Quý Luân
62911099
Voâ danh boà taùt 1
Quý Luân
Quý Luân
62911100
Voâ danh boà taùt 2
Đức Tuệ
Quý Luân
62911101
Voâ danh boà taùt 2
Quý Luân
Quý Luân
62911102
Voâ thöôøng 1
Quang Kiên
Quý Luân
62911103
Voâ thöôøng 2
Quang Kiên
Quý Luân
62911104
Vuõ ñieäu twist xuaân 1
Quang Hà
Quý Luân
62911105
Vuõ ñieäu twist xuaân 2
Quang Hà
Quý Luân
62911106
Vu lan tình meï 1
Ngân Huệ
Quý Luân
62911107
Vu lan tình meï 1
Thiên My
Quý Luân
62911108
Vu lan tình meï 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911109
Vu lan tình meï 2
Ngân Huệ
Quý Luân
62911110
Vu lan tình meï 2
Thiên My
Quý Luân
62911111
Vu lan tình meï 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911112
Xuaân xa meï 1
Đình Văn
Quý Luân
62911113
Xuaân xa meï 1
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911114
Xuaân xa meï 1
Thùy Trang
Quý Luân
62911115
Xuaân xa meï 1
Trung Hậu
Quý Luân
62911116
Xuaân xa meï 2
Đình Văn
Quý Luân
62911117
Xuaân xa meï 2
Mai Thiên Vân
Quý Luân
62911118
Xuaân xa meï 2
Thùy Trang
Quý Luân
62911119
Xuaân xa meï 2
Trung Hậu
Quý Luân
62911034
Phaät laø aùnh töø quang 1
Quý Luân
TVG Phi Long
62911035
Phaät laø aùnh töø quang 2
Quý Luân
TVG Phi Long